فرم تعیین زمان مصاحبه بارادلند

متخصص عزیز خوشحالیم که یک قدم به همکاری با شما نزدیک شدیم . این فرم صرفا برای بهینه سازی زمان و احترام به وقت شما طراحی شده که بتونیم در زمان درست باهم در مورد همکاری گپی بزنیم 🙂

از اینکه این فرم را با دقت پر می کنید باعث خوشحالی ما هست.

فرم تعیین زمان مصاحبه

مشخصات(ضروری)
ساکن کدام شهر هستید؟(ضروری)
به چه صورت تمایل دارید با بارادلند همکاری کنید ؟(ضروری)
میتوانید چند گزینه هم انتخاب کنید.
چه زمانی برای مصاحبه راحت هستید؟